Bu gecə 12-ci İmam Həzrəti Məhdinin mübarək mövlud gecəsidir, bu gecənin bəzi əməlləri vardır

ya-ali.ws saytı
bu gecənin əməllərini təqdim edir:

Həzrət İmam Cəfər Sadiq (ə) həzrətləri rəvayət edir ki, İmam Baqirdən (ə) “Nimeyi Şəban”ın fəzilətləri barədə soruşdular. Həzrət buyurdu: “Bu gecə Qədr gecələrindən sonra ən fəzilətli gecədir. Bu gecədə Allah bəndələrinə öz fəzlin əta edər və onları öz kərəmi ilə bağışlayar. Bu gecədə Allah yaxınlaşmaq üçün səy göstərin. Bəs bu o gecədir ki, Allah öz müqəddəs zatına and içib ki, heç bir sayili öz dərgahından əli boş qaytarmayacaq.”

1.Qüsl. Bu qüsl günahların bağışlanmasına səbəb olur.

2.Bu gecəni namaz, dua və istiğfarla əhya saxlamaq.

3.İmam Hüseyn (ə)-ın ziyarəti. Ən azı damın üstünə çıxıb desin:
“اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ وَ رَحْمَةُاللّهِ وَ بَرَكاتُهُ.
Əssəlamu Əleykə Ya Əba Əbdillah. Əssəlamu Əleykə və Rəhmətullahi və Bərəkətuh

4.Bu duanı oxumaq: “Allahumməqsimləna min xəşyətikə ma yəhulu bəynəna və bəynə məsiyətik və min taətik ma nubəlliğuna bihi rizvanək və minəl yəqini ma yəhunu ələyna bihi musibatud dunya.Allahummə əmti’na bi əsmaina və əbsarina və quvvətina ma əhyəytəna vəc əlhul varisə minna vəc əl sarəna əla mən zələməna vənsurna əla ma adəna vəla təc əl musibətəna fi dinina və la təc əlid dunya əkbərə həmmina vəla məbləğə ilmina vəla tusəllit ələyna mən la yərhəmuna birəhmətik ya ərhəmərr rahimin.”

5. Bu ayda hərgün oxunan məxsusi salavatı oxumaq: “Allahummə səlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd.Şəcərətin nubuvvəti və məvzi irrisaləh və muxtələfil məlaikəti və mədənil ilmi və əhli bəytil vəhy. Allahummə səlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd. Əlfulkil cariyəti fillucəcil ğamirəh, yəmənu mən rəkibəha və yəğrəqu mən tərəkəha, əlmutəqəddimu ləhum mariq vəlmutə əxxiru ənhum zahiq, vəllazimu ləhum lahiq. Allahummə səlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd. Əlkəhfil həsin və ğiyasil muztərril mustəkin və məlcil haribinə və ismətil mutəsimin. Allahummə səlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd. Səlatən kəsirətən təkunu ləhum riza, və lihəqqi muhəmmədin və ali muhəmməd, ədaən və qəzaən bi həvlin minkə və quvvətin ya rəbbəl aləmin. Allahummə səlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd. Əttəyybinəl əbraril əxyar əlləzinə əucəbtə huquqəhum və fərəztə taətəhum və vilayətəhum. Allahummə səlli əla muhəmmədin və ali muhəmməd. Və’mur qəlbi bi taətik vəla tuxzini bi məsiyətik, vərzuqni muvasatə mən qəttərtə ələyhi min rizqik bima vəssə’tə ələyyə min fəzlik və nəşərtə ələyyə min ədlik və əhyəytəni təhtə zillik və haza şəhru nəbiyyikə səyyidi rusulik, şəbanulləzi həfəftəhu minkə birrəhməti vərrizvan, əlləzi kanə rəsulullah səlləllahu ələyhi və alihi vəsəlləm, yəd əbu fi siyamihi və qiyamihi fi ləyalihi və əyyamihi buxuən ləkə fi ikramihi ila məhəlli himamih.
Allahummə fə əinna ələl istinani bi sunnətihi fih və nəylişşəfaəti lədəyh. Allahummə vəcəlhu li şəfiən muşəffəa və tariqən iləykə məhyəa vəcəlni ləhu muttəbia hətta əlqaək yəuməl qiyaməti ənni raziyən və ən zunubi qaziyən qəd əucəbtəli minkərrəhmətə vərrizvan və ənzəltəni darəl qərar və məhəllə əxyar.”

6. Kumeyl duası.

7. “Əlhəmdulillah”, “Allahu əkbər” və “la ilahə illəllah” zikrinin hər birini 100 dəfə demək.

8. Cəfər Təyyar namazı.
Cəfər Təyyar namazının qılınma qaydası:
2 iki rükət olan bu namazda hər rükətdə Həmd və surədən sonda 15 dəfə “Subhanəllah vəlhəmdulillah vəla ilahə illəllah vəllahu əkbər” deyilir. Həmin zikr 10 dəfə rükularda, 10 dəfə rükudan qalxdıqdan sonra, 10 dəfə birinci səcdədə, 10 dəfə səcdədən qalxdıqdan sonra, 10 dəfə 2-inci səcdədə və 10 dəfə də ikinci səcdədən qalxdıqdan sonra deyilir.

9. İki 2 rükətli namaz. Hər bir rükətdə Həmd surəsindən sonra 100 ixlas deyilir. Bu namazın niyyəti belədir: Şaban ayının 15-ci gecəsinin namazını qılıram qürbətən iləllah.

Namazdan sonra bu duanı oxumaq lazımdır: “Allahummə, inni iləykə fəqirun və min əzabikə xaifun mustəcir.Allahummə la tubəddilu ismi və la tuğəyyir cismi və la təchəd bəlai və la tuşmit bi ə’dai. Əuzu biəfvikə min iqabik və əuzu birahmətikə min əzabik və əuzu birizakə min səxətik və əuzu bikə minkə cəllə sənaukəntə kəma əsnəytə əla nəfsikə və fəuqə ma yəqulul qailun.”

Hazırladı: Ruhullah Novruzzadə.

İslam313.info